Västsvensk representant på riksnivå

jan_201512

Jan Andersson har utsetts till 1:e vice ordförande i Rikshemvärnsrådet.
Jan tillhör 44 Hemvärnsbataljonen vilken är en av de fyra Hemvärnsbataljoner som organiseras inom Försvarsmedicinskt Centrum i Göteborg.

Inom ramen för Hemvärnsförbandens medinflytandestruktur är Rikshemvärnsrådet det högsta
medinflytandeorganet inom Hemvärnet och består av tretton valda ledamöter från hela landet.
Dessa representerar de 20 000 soldater som ingår i landets fyrtio Hemvärnsbataljoner. Ledamöterna väljs av Rikshemvärnstinget som genomförs vart annat år.

Rikshemvärnschefen är rådets ordförande och till 1:e vice ordförande utses en av rådets valda
ledamöter. Rikshemvärnsrådets huvuduppgift är att vara rådgivande åt Rikshemvärnschefen i olika för Hemvärnet i hela landet angelägna frågor så som organisation, materiel, utveckling,
medinflytande, utmärkelser m.m. samt andra frågor som hänskjutits till rådet av rikshemvärnstinget eller annat medinflytandeorgan.
Rådet äger även Tidningen Hemvärnet, hemvarnet.se samt driver hemvärnsmuseet samt är
arbetsgivare för Chefredaktören, Hemvärnsombudsmannen, Rikshemvärnsrådets kanslichef och museiföreståndarna. Rikshemvärnsrådet