Förtjänstmedalj

Bakgrund

Idén att ta fram en medalj kom från den dåvarande kompanichefen i Borås hemvärnsområde Mats Rydholm. Mats Rydholm tog fram ett förslag på medalj som godkändes av dåvarande Hemvärnschefen i Borås hemvärnsområde Sixten Ström. Detta måste ha varit 1971. Medaljen tillverkades för första gången den 6 April 1972 av AB Sporrong.

Bärandetillstånd för Borås Hemvärnsområdes Förtjänstmedalj (BoråshvoftjM) erhölls av HKV 1995-11-01, beteckning 16 991: 81512. Medaljen är unik så till vida Borås Hemvärnsförening är den enda hemvärnsförening /hemvärsnförband i Sverige som har en egen medalj med bärandetillstånd.

Medaljen har under åren delats ut av Borås Hemvärnsområde och dess efterföljare (Borås Hemvärnskompani). Medaljen administreras av Borås Hemvärnsförening. Plaketten tillverkas av AB Sporrong, stans 38082.

Statuter för Borås Hemvärnsområdes Förtjänstmedalj

§ 1
Tilldelning
Medaljen tilldelas den som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt utfört verksamhet inom Hemvärnet i Borås, utöver vad ordinarie innehavd befattning krävt eller den som genom sina insatser på ett utomordentligt förtjänstfullt utöver vad som rimligen kunnat förväntas bidragit till Hemvärnsverksamhetens positiva utveckling samt främjat Hemvärnets sak. Den föreslagnes insatser skall vara av den betydelsen för Hemvärnet att vederbörande gjort sig förtjänt av hemvärnets särskilda tacksamhet. Den föreslagne skall vidare ha varit verksam inom hemvärnsrörelsen under minst fem år eller på annat sätt verkat för hemvärnet under minst fem år.
§ 2
Utförande
Storlek 33mm. Åtsidan upptagande sköld med Tre Kronor och bokstaven H krönt av kunglig krona. Krona liggande på flagga. Runt ytterkanten text BORÅS HEMVÄRN FÖR FÖRTJÄNSTER OM HEMVÄRNET. Frånsidan med lagerkrans. Medaljen är försedd med blått band med fyra gula ränder.
§ 3
Ansökan
Ansökan om tilldelning skall ske på av Borås Hemvärnsförening fastställd meritförteckning alternativt på av Hemvärnet fastställd meritförteckning. Ansökan som inlämnas och ej är nedtecknad på någon av ovan nämnda meritförteckningar behandlas ej.
§ 4 Antalsbegränsning och fördelning
Medaljen utdelas med en antalsbegränsning av högst två medaljer per år, varav en som kan tilldelas av Borås Hemvärnsförening och en som kan tilldelas av medinflytandeorgan i aktuellt Hemvärnsförband i Borås
§ 5
Förslagsrätt
Förslagsrätt tillkommer medlem i Borås hemvärnsförening samt medinflytande-organ i aktuellt Hemvärnsförband i Borås.
§ 6 Beslut om tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i Borås Hemvärnsförening.
§ 7
Utdelande
Utdelandet skall genomföras under högtidliga former. Medaljen skall åtföljas av diplom och etui.
§ 8
Kostnader
Medaljen bekostas av Borås Hemvärnsförening.
§ 9 Ändring av statuter
Ändring av statuter kan endast beslutas av Borås Hemvärnsförening.

Beslut om att anta ovanstående statuter fattades av Borås Hemvärnsförenings styrelse på styrelsemöte 2007-08-21.
Föredragande var Jan Andersson.

Thomas Almgren                                Jan Medin
Ordförande                                        Sekreterare