Stadgar

Ladda hem stadgarna i PDF.

Borås Hemvärnsförening stadgar fastsällda 2013-02-14

1 Kap    Allmänna bestämmelser

1 §   Ändamål och uppgift

Borås Hemvärnsförening (föreningen) ska, enligt dessa stadgar, arbeta i enlighet med angivet ändamål och stödja och bidra till att utveckla hemvärnsverksamheten inom Sjuhäradsbygden. Detta stöd kan utgöras av ekonomiskt stöd, tillhandahålla lokaler, sociala aktiviteter, verksamhet för veteraner och stöd till rekrytering.

Föreningen är en allmännyttig ideell förening, som är partipolitiskt, etniskt och religiöst obunden, har härutöver till ändamål att förvalta hemvärnsgården i Borås, stödja internationellt utbyte, befrämja rekryteringen till försvarsmakten samt samverka med lokalt hemvärnsförband och aktuell militär myndighet ,och ska härigenom främja intresset för Hemvärnet i Sverige samt tillvarata medlemmarnas engagemang för Hemvärnet.

2 §   Föreningens namn och hemort/säte

Föreningens fullständiga namn är  Borås Hemvärnsförening med förkortning

Borås HvF

Föreningen har sin hemort/säte i Borås stad.

3 §  Sammansättning m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar i enlighet med 2 kap 1 §.

Föreningen samverkar med myndigheter, kommuner, Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, övriga frivilliga försvarsorganisationer och andra organisationer, vilkas verksamhet har beröring med föreningens ändamål och uppgifter.

4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, extra stämma och styrelsen.

5 §  Verksamhets och räkenskapsår samt arbetsår

Föreningens verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

Styrelsen arbetsår omfattar tiden från föreningsstämman t.o.m. påföljande ordinarie föreningsstämma.

6 §   Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska godkännas av Rikshemvärnsrådet.

8 §   Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie stämma, hållna med minst tre månaders mellanrum. Beslut om upplösning tas med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt hemvärnsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv, krigsarkivet eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och föreningsstämmans protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska snarast sändas till Rikshemvärnsråd

2 Kap    Föreningens medlemmar

1 §   Medlemskap

Alla som är intresserade av hemvärnet och som önskar bidra till att stödja denna verksamhet i enlighet med föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Alla medlemmar förutsätts dela Försvarsmaktens värdegrund.

Ansökan om medlemskap får dock avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.

Medlemskapet gäller till dess medlemmen begärt sitt utträde eller blir utesluten.

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut och har rätt att på samma villkor som övriga medlemmar, och i enlighet med av föreningen och inom Hemvärnets medinflytandeorganisation fastlagda principer, delta i föreningens verksamhet. Medlem ska årligen betala av stämman fastställd medlemsavgift och andra avgifter. Medlemsavgiften kan vara 0 kronor.

Medlem får inte representera föreningen utan medgivande av styrelsen. Om representationen gäller utanför Sverige med militär anknytning, ska vederbörliga tillstånd inhämtas.

3 §  Utträde

Medlemskap i föreningen upphör när föreningen mottagit medlems begäran om utträde.

Medlem som inte deltagit i föreningens verksamhet, eller betalat fastställda avgifter under två på varandra följande verksamhetsår, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör genom att personen avförs från medlems-förteckningen.

4 §  Uteslutning m m

Medlem får uteslutas endast om denne har underlåtit att betala medlemsavgift eller andra avgifter till föreningen, motarbetat föreningens ändamål eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

3 Kap    Föreningsstämma

1 §   Tidpunkt och kallelse

Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april månad på dag, som styrelsen bestämmer.

Kallelse till föreningsstämma jämte förslag till föredragningslista ska av styrelsen, senast fyra (4) veckor före stämman, tillställas medlemmarna eller inom samma tid hållas tillgänglig på föreningens hemsida samt tillkännages genom annons i lokal tidning. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska utsändas tillsammans med kallelsen, eller finnas tillgänglig på hemsidan.

Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före stämman. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas vid stämman

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämman.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före stämman. Styrelsen ska till stämman avge skriftligt yttrande över inkomna motioner.

3 §   Sammansättning och beslutsförhet

Föreningsstämma består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem.

Stämman är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på stämman.

4 §   Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

För att vara röstberättigad på stämma krävs:

•    att medlemmen under stämmoåret fyller lägst 18 år;

•    att medlemsavgift och eventuella andra avgifter har betalats senast den 31 december närmast föregående år.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på stämman.

5 §  Ärenden vid föreningsstämman

Vid föreningsstämman ska följande behandlas och protokollföras:

1.    upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den röstlängd styrelse har upprättat, (styrelsen upprättar en röstlängd som upptar de medlemmar som under föregående kalenderår fullgjort sina skyldigheter mot föreningen),

2.    val av mötesordförande,

3.    val av protokollssekreterare,

4.    val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

5.    fråga om stämman har utlysts på rätt sätt,

6.    fastställande av föredragningslista,

7.    a)  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret,
b) Revisorernas berättelse över styrelses förvaltning för samma tid.

8.    fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid revisionen avser,

9.    fastställande av medlemsavgifter,

10.    styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret,

11.    behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt styrelsens egna förslag (propositioner),

12.    val av

a)  ordförande för en tid av ett år,

b)  Hälften av sex styrelseledamöter för en tid av två år,

c)  Tre suppleanter i styrelsen för en tid av ett år, med en för dem fastställd turordning,

d)  En revisor med personlig ersättare, med uppgift att granska verksamhet,   räkenskaper och förvaltning inom föreningen för en tid av ett år,

e)     Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande,

13.    Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till stämman.

6 §  Valbarhet

Valbar enligt 5 § 12. är röstberättigad medlem som under stämmoåret fyller lägst 18 år.

7 §  Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma ska den inom 14 dagar utlysa sådan stämma att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämma ska senast sju dagar före stämman tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i föreningslokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsstämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

8 §   Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 1 kap. 7 § och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §   Ikraftträdande

Beslut fattade av föreningsstämma gäller från stämmans avslutande om inte annat bestäms.

4 Kap    Valberedningen

1 §   Sammansättning m.m.

Valberedningen består av en ordförande och en ledamot valda av föreningsstämman.  Olika åldersgrupper bör finnas representerade och i övrigt spegla föreningens medlemssammansättning.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §   Åligganden

Valberedningen ska på uppdrag av medlemmarna bereda valen inför kommande föreningsstämma, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före föreningsstämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid stämmans slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser samt upplysa medlemmarna om att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före föreningsstämman ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på föreningsstämman ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

5 Kap    Revisorer, revision

1 §  Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av föreningsstämman utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, stämmo- och styrelseprotokoll och övriga handlingar samt har rätt att delta i styrelsens sammanträden.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före föreningsstämman.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före föreningsstämman.

6 Kap    Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen, som bör vara sammansatt så den speglar föreningens ålders- och könssammansättning, består av ordförande samt sex övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot, eller vid ledamots avgång före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe. Vid ledamots förtida avgång inträder suppleanten för tiden t.o.m. nästföljande föreningsstämma.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen..

2 §  Styrelsens åligganden

När föreningsstämma inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

•    tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

•    verkställa av föreningsstämman fattade beslut,

•    planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,

•    ansvara för och förvalta föreningens medel,

•    fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter,

•    tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 5 kap. 1 §, och

•    förbereda föreningsstämma.

Ordföranden leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott (VU) eller arbetsutskott (AU), som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom. Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.